direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene afwijkingsregels
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

7.1 Algemene bepaling

Burgemeester en wethouders kunnen voor maximaal 10% afwijken van de volgende in deze regels en/of plankaart genoemde maten:

 • a. maximum bouwhoogte voor gebouwen en andere bouwwerken;
 • b. maximaal toegestane aantal m2's bebouwd oppervlak ten behoeve van uitbreidingen van gebouwen binnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - paardenstal'.
7.2 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen aan de bevoegdheid af te wijken zoals bepaald in 7.1 uitsluitend toepassing geven, indien:

 • a. de bestaande landschappelijke-, cultuurhistorische- en natuurwaarden hierdoor niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • b. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van:
  • 1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • 2. het landschaps- en bebouwingsbeeld;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. het uitzicht van woningen;
  • 5. de verkeersveiligheid;
 • c. bij de afweging of er sprake is van een onevenredige aantasting van het landschaps- en bebouwingsbeeld worden de beeldkwaliteitseisen betrokken zoals die zijn geformuleerd in het beeldkwaliteitsplan.