direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

Aanleiding van voorliggend bestemmingsplan is de wens vanuit de gemeente om de groenstrook tussen de A12 en de Waterstaat her in te richten en toegankelijk te maken als groenpark. De reden is dat er in Velp zuid weinig openbaar groen aanwezig is. De groenstrook is momenteel grotendeels in gebruik als paardenwei met de bijbehorende opstallen. De paardenwei is in particulier bezit. Om de realisatie van het park mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt met de eigenaar om tot realisatie van de plannen te komen. De gemeente wordt eigenaar van de gronden aan de Waterstaat en de gronden, circa 2,1 hectare in omvang, aan de Berg en Heideweg gaan over naar de particulier.

Het gebied aan de Berg en Heideweg is al meer dan 40 jaar ingericht en in gebruik als paardenwei inclusief opstallen. Conform het geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' (2009) gelden voor het terrein de bestemming 'Natuur- en bosgebied' en de bestemming 'Buitenplaats'. De bestemming 'Natuur- en bosgebied' laat de functie paardenwei en de bijbehorende opstallen niet toe. Het huidige gebruik is strijdig met de vigerende bestemming. Het deel weidegrond dat binnen de bestemming 'Buitenplaats' is gesitueerd kan conform de bestemming ook als zodanig gebruikt worden. Om de voorgestelde grondruil mogelijk te maken is het noodzakelijk om de natuurbestemming van de betrokken gronden te wijzigen naar de agrarische bestemming en zo ook een grondslag te geven voor legalisatie van de opstallen. Gelet op de strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan is het voeren van een planologische procedure noodzakelijk.