direct naar inhoud van 3.2 Beleid provincie Gelderland
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

3.2 Beleid provincie Gelderland

3.2.1 Structuurvisie 'Streekplan Gelderland 2005'

Het streekplan Gelderland 2005 is door de Provinciale Staten van Gelderland op 29 juni 2005 vastgesteld en geeft de beleidskaders aan voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende tien jaar. Dit streekplan voorziet in een integrale herziening van het vigerende ruimtelijke beleid van de provincie Gelderland (streekplan Gelderland 1996 en de daaropvolgende partiële herzieningen). Het plan is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Om de afstemming met regionale ontwikkelingen te optimaliseren is dit streekplan mede gebaseerd op regionale structuurvisies die zijn aangeleverd door de Gelderse regio’s. Het streekplan is een kaderscheppend plan voor diverse uitwerkingen. Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. De provincie heeft haar ruimtelijke visie tot 2015 vastgelegd op de streekplankaart. In afbeelding 4 is een uitsnede van de streekplankaart weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG10-0003_0005.jpg"

Afbeelding 4: uitsnede streekplankaart 'Gelderland 2005' 

Onderhavig plangebied maakt volgens de streekplankaart onderdeel uit van bebouwd gebied met de aanduiding 'binnen nationaal stedelijk netwerk'. De ontwikkeling voorziet in een paardenwei met opstallen op een locatie die reeds een gelijksoortig gebruik kent.

Conclusie

De ontwikkeling doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het stedelijk netwerk. Ondanks de ligging in een stedelijk netwerk is het plangebied onderdeel van het buitengebied van de gemeente Rheden. Het beoogde gebruik sluit aan bij het gebruik in de directe omgeving. Vanuit de structuurvisie bestaat er geen bezwaar tegen de legalisatie van de paardenwei aan de Berg en Heideweg in Velp.