direct naar inhoud van 3.3 Beleid gemeente Rheden
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

3.3 Beleid gemeente Rheden

3.3.1 Structuurvisie Rheden 'een droom om in te wonen'

Op 31 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Rheden de structuurvisie 'Een droom om in te wonen' vastgesteld. De structuurvisie geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 15 tot 20 jaar. Het belangrijkste doel is de leefbaarheid in de gemeente te behouden en te versterken, waarbij de bewoner centraal staat. De gemeente heeft hierbij gekozen voor een ruimtelijke ontwikkeling waarbij het aspect wonen centraal staat.

De gemeente wil met name inzetten op een aantrekkelijk woonklimaat. Hierbij is een versterking van de woonomgeving met natuur en landschap een uitgangspunt. Er is gekozen voor een goed voorzieningenniveau en een kwalitatief goede openbare ruimte.

Mede hierom gaat het Groenstructuurplan (vastgesteld in 2002) ook nadrukkelijk in op dit plangebied en de relatie met de herinrichting van de gronden rondom de Waterstaat.

Conclusie

Onderhavig plan voorziet in de wens naar een aantrekkelijk woonklimaat. Het doet geen afbreuk aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling waarbij het aspect wonen centraal staat. Sterker, doordat het onderdeel uit maakt van de realisatie van een aantrekkelijk park aan de Waterstaat geeft het goed invulling aan deze structuurvisie.

3.3.2 Landschapsontwikkelingsplan

De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben gezamenlijk een landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Het LOP bestaat uit vier delen:

  • 1. inventarisatie en analyse;
  • 2. scenario's en landschapsvisie;
  • 3. uitvoeringsprogramma;
  • 4. communicatieproces.

De landschapsvisie (deel 1 en 2) beschrijft hoe de gemeente(s) met het landschap om willen gaan. Het landschap waarin gewerkt, gewoond en gerecreëerd wordt. De activiteiten in het landelijk gebied bepalen het uiterlijk van het landschap en die activiteiten wijzigen in de loop der tijd. De landschapsvisie is het resultaat van de inbreng van bewoners, gebruikers en professionals, rekening houdend met de vele bestaande beleidsplannen. Via het uitvoeringsprogramma (deel 3) zijn enkele projecten geselecteerd om in de periode 2008 - 2012 uit te voeren.

Conclusie

Onderhavig plangebied maakt volgens het LOP onderdeel uit van de landgoederenzone rondom Velp en Rozendaal. Deze gebieden worden gekenmerkt door hun aardkundige waarden en reliëf. Een groot deel van de zone is eveneens aangewezen als grond met een cultuurhistorische waarde. De doelstelling van het gebied is handhaven en versterken van de huidige kwaliteiten. In de bestaande situatie is het plangebied ingericht als paardenwei en zijn er in de noordwesthoek een aantal stallen met berging gesitueerd. Het huidige gebruik is passend binnen het gewenste landschappelijke karakter van de landgoederenzone.

3.3.3 Geldend bestemmingsplan

De betrokken gronden liggen binnen het planologische regime van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied'. In het bestemmingsplan is beleid opgenomen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Het vigerende bestemmingsplan is op 27 januari 2009 door de gemeenteraad van Rheden vastgesteld en op 11 september 2009 grotendeels goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Uit raadpleging van de geldende bestemmingsplankaart (afbeelding 5) zijn de gronden momenteel bestemd als 'Natuur- en bosgebied' en 'Buitenplaats'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG10-0003_0006.jpg"

Afbeelding 5: Uitsnede plankaart bestemmingsplan 'Landelijk gebied'  

Uit de geldende bestemmingsplanregels blijkt dat de voorgenome (legalisatie van) activiteiten niet mogelijk zijn binnen de natuurbestemming en wel binnen de bestemming 'Buitenplaats'. Conform de bestemmingsplanregels ten aanzien van de bestemming 'Natuur- en bosgebied', is het gebruik en inrichten van de gronden als paardenwei, inclusief opstallen, niet passend binnen de bestemming.

Conclusie

Op basis van het geldende bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling niet geheel mogelijk. De gronden worden echter al de laatste 40 jaar gebruikt ten behoeve van het houden van paarden. Dit geldt eveneens voor de bebouwing en het gebruik daarvan. Het huidige gebruik en de bebouwing is reeds strijdig met het geldende bestemmingsplan.

3.3.4 Beeldkwaliteitplan

De gemeente Rheden heeft op 27 januari 2009 het beeldkwaliteitsplan voor het landelijk gebied vastgesteld. Het plan is opgesteld als vervanging van de welstandscriteria voor het landelijk gebied in de huidige Welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan geeft aan welke kwaliteit van de bebouwing in samenhang met het landschap wordt nagestreefd. Op deze wijze geeft het beeldkwaliteitsplan het college handvatten om de aanvaardbaarheid van plannen in het landelijk gebied te beoordelen. Daarbij biedt het tevens de burger inzicht in de mogelijkheden bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Dit plan

De beide paardenstallen zijn voorgelegd aan de welstandscommissie en deze voldoen aan de gestelde eisen. De afrasteringen zullen moeten worden aangepast aan de maximale bouwhoogte die daarvoor geldt en hier zal afhankelijk van de hoogte een omgevuingsvergunning voor nodig zijn. Bij definitieve aanvraag / verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt de definitieve toets uitgevoerd.