direct naar inhoud van 4.3 Externe veiligheid
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

4.3 Externe veiligheid

Sommige activiteiten brengen risico's op ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten kunnen een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicobron aan te houden kan voldaan worden aan de normen. Omdat risico, zeker in een zo druk bevolkt land als Nederland, niet tot 0 is terug te brengen dient er een afweging gemaakt te worden. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op de volgende begrippen:

  • 1. Kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten;
  • 2. Plaatsgeboden risico en groepsrisico;
  • 3. Inrichtingen vallende onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi);
  • 4. Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
  • 5. Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Dit plan

Via de site risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van belang zijn. Onderstaand een screenshot van die site.

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG10-0003_0007.jpg"

Afbeelding 5: uitsnede risicokaart Gelderland (bron: www.risicokaart.nl)

Hieruit is op te maken dat er vanuit oogpunt van het BEVI noch vanuit oogpunt van buisleidingen op het vlak van externe veiligheid geen redenen zijn om aan de uitvoerbaarheid van dit plan te twijfelen. Nabij het plangebied vindt wel transport plaats van gevaarlijke stoffen over de weg via de A12. Het huidige gebruik, wat gelijk is aan het beoogde toekomstige gebruik, is echter niet (beperkt) kwetsbaar waardoor toetsing aan externe veiligheid verder niet van toepassing is.