direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Procedure
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

Hoofdstuk 7 Procedure

Vooroverleg en inspraak

Het provinciale beleid omtrent de toepassing van de instrumenten die de provincie

heeft ingevolge de Wet ruimtelijke ordening geeft aan dat plannen van lokaal

belang niet voor overleg behoeven te worden aangeboden. Ook gezien de aard

van dit bestemmingsplan bestaat hiertoe geen aanleiding.

Aangezien het plan bestaat uit een bestemmingswijziging, is ingevolge het Besluit

ruimtelijke ordening alleen vooroverleg gepleegd met het waterschap Rijn en IJssel.

Uit de reactie van het waterschap d.d. 19 november 2010 blijkt dat het waterschap geen opmerkingen heeft op onderhavig bestemmingsplan. De reactie is als bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen.

De gemeentelijke inspraakverordening schrijft geen inspraak voor. Gezien het

vorenstaande is geen aanleiding gevonden om onverplicht inspraak te geven.

De vooraankondiging is op 17 november 2010 geplaatst op de gemeentelijke pagina, de Rhedenaar, in een huis-aan-huis blad. De Rhedenaar wordt tevens geplaatst op de website van de gemeente.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met het ontwerpbesluit van 8 december 2010 tot en met 19 januari 2011 voor een ieder ter inzage gelegen. De tervisielegging is bekendgemaakt op de gemeentelijke pagina, de Rhedenaar, in een huis-aan-huis blad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.rheden.nl.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl konden ze worden ingezien en worden gedownload.

De verbeelding op papier lag tevens ter inzage in het gemeentehuis en in het

gemeentelijk informatiecentrum te Velp/Dieren.

Gedurende de terinzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend.

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2011 het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.