direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonruimten met de daarbij behorende (parkeer)voorzieningen, tuinen en erven;
 • b. erfontsluitingswegen en andere voorzieningen ten behoeve van het verkeer;
 • c. groenvoorzieningen, waterpartijen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken.

Alsmede voor:

 • d. Het uitoefenen van een beroep aan huis in een ondergeschikt deel van de woonruimte of in een al dan niet vrijstaand bijgebouw, mits:
  • 1. de activiteit wordt uitgeoefend door in ieder geval de bewoner van de woonruimte;
  • 2. de ruimte(n) waar de activiteiten plaatsvinden niet groter is dan 50 m²;
  • 3. de ruimtelijke uitstraling of uitwerking in overeenstemming is met een woonfunctie.
4.2 Bouwregels
 • 1. Binnen het bestemmingsvlak zijn toegestaan:
  • a. bouwwerken geen gebouw zijnde tot een bouwhoogte van maximaal 2 meter, met dien verstande dat:
   • voor vrijstaande reclame uitingen de bouwhoogte maximaal 1,25 meter bedraagt;
   • voor erf- en perceelsafscheidingen het bepaalde in de bouwverordening van toepassing is;
  • b. zwembaden met een maximale oppervlakte van 50 m² en 1 meter bouwhoogte voorzover gelegen binnen de maximale afstand van 25 meter vanaf het hoofdgebouw en minimaal 3 meter achter de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw;
  • c. grond welke krachtens lid a t/m c in aanmerking komt voor bebouwing mag voor maximaal 40% worden bebouwd.
 • 2. Binnen het bouwvlak zijn daarenboven toegestaan gebouwen met:
  • a. een goothoogte van maximaal 5 meter en een bouwhoogte van maximaal 8 meter.
4.3 Nadere eisen
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van bebouwing met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
  • a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;
  • c. de milieusituatie;
  • d. het uitzicht van woningen;
  • e. de verkeersveiligheid.
 • 2. Bij de afweging of er sprake is van een onevenredige aantasting van het landschaps- en bebouwingsbeeld worden de beeldkwaliteitseisen betrokken zoals die zijn geformuleerd in het beeldkwaliteitsplan.
4.4 Specifieke gebruiksregels
 • 1. Deze bestemming mag uitsluitend worden gebruikt en gebouwd ten behoeve van het onder 4.1 vermelde gebruik.
 • 2. Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het (laten) gebruiken van een vrijstaand bijgebouw als zelfstandige woonruimte.
 • 3. Het onder 4.1 bedoelde gebruik is slechts toegestaan mits het niet betreft enig horecabedrijf, met dien verstande dat een bed-and-breakfast-inrichting is toegestaan.