direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

1.3 Leeswijzer

In de inleiding wordt een korte toelichting op het plan en het proces gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan op de beoogde ontwikkeling van het plangebied. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van het relevante Rijks-, provinciale- en gemeentelijke beleid respectievelijk wetgeving opgenomen. In het hoofdstuk 4 komt de uitvoerbaarheid aan de orde. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de juridische planbeschrijving toegelicht. Hoofdstuk 6 beschrijft de economische haalbaarheid van het plan. In hoofdstuk 7 wordt de maatschappelijke haalbaarheid van het plan, de uitkomsten van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de ingekomen zienswijzen besproken.