direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

2.2 Toekomstige situatie

Onderhavig project omvat de nieuwbouw van een agrarisch bijgebouw en een paardenbak ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden. Daarnaast zullen de bestaande dienstwoning en de omliggende gronden worden herbestemd naar de woonbestemming met als doel de woning te gebruiken als burgerwoning.

De voormalige bedrijfsgebouwen worden afgebroken en hiervoor wordt één nieuw bijgebouw teruggebouwd. Het bouwplan sluit qua gebruik aan op de vigerende bestemming van het perceel en de omliggende percelen. In de directe omgeving liggen voornamelijk woningen. Het herbestemmen van de dienstwoning als burgerwoning sluit aan op het omliggende gebruik. Door het beoogde gebruik van de agrarische gronden blijven deze functioneel in gebruik.

Het nieuwe bijgebouw wordt teruggebouwd op de plek waar de oude stal momenteel staat en zal dus geen afbreuk doen aan de huidige stedenbouwkundige structuur van het gebied. Dit betreft de stenenstal die het dichtst bij de Dorpsweg is gesitueerd en dus het meest noordelijk is gelegen.

De zuidelijk gelegen houten stal wordt gesloopt en hiervoor zal geen nieuwe bebouwing in de plaats komen. De nieuwe paardenbak omvat een afgezet stuk zandgrond. De bak wordt afgezet door middel van een hek en een haag. De nieuwe paardenbak doet geen afbreuk aan het open karakter van de achterliggende agrarische gronden.

Afbeelding 3 toont een impressie van de toekomstige inrichting van het plangebied. De grijze vlakken geven de situering van de nieuwe opstallen weer. De vlakken met een rood kruis geven aan welke opstallen gesloopt worden en niet terug gebouwd worden. De rechthoek ten zuiden van de bebouwing illustreert de nieuwe paardenbak met afzetting.

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG8-0002_0003.jpg"

Afbeelding 3: Inrichtingsplan Dorpsweg 80