direct naar inhoud van 3.2 Beleid provincie Gelderland
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

3.2 Beleid provincie Gelderland

3.2.1 Structuurvisie 'Streekplan Gelderland 2005'

Het streekplan Gelderland 2005 is door de Provinciale Staten van Gelderland op 29 juni 2005 vastgesteld en geeft de beleidskaders aan voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende tien jaar. Dit streekplan voorziet in een integrale herziening van het vigerend ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland (streekplan Gelderland 1996 en de daaropvolgende partiële herzieningen). Het plan is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan.

Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. De provincie heeft haar ruimtelijke visie tot 2015 vastgelegd op de streekplankaart.

In afbeelding 5 is een uitsnede van de streekplankaart weergegeven. Het plangebied is op de streekplankaart aangewezen als waardevol landschap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG8-0002_0005.jpg"

Afbeelding 5: Uitsnede streekplankaart 'Gelderland 2005' (gelderland.nl).

Een waardevol landschap is volgens de structuurvisie een gebied met een (inter)nationaal en provinciaal zeldzame of unieke landschapskwaliteiten van visuele, aardkundige en/of cultuurhistorische aard, en in relatie daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Op 16 mei 2006 hebben Gedeputeerde Staten van Gedelrland een uitwerking van de structuurvisie vastgesteld, Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen. Het buitengebied van Spankeren valt binnen het waardevolle landschap Zuidelijke IJsselvallei. Karakteristiek voor dit gebied is de overgang van de stuwwal met een besloten boslandschap via een halfopen dekzandlandschap naar het open rivierenlandschap van de IJssel. Het is een kleinschalig mozaiklandschap met een grote afwisseling in relatief open en besloten landschappen en in samenhang daarmee de afwisseling van talrijke landgoederen, grondgebonden landbouw, bos en beken die de flank afstromen. Het bebouwingspatroon kenmerkt zich in de vorm van dorpen langs de rand van het Veluwemassief en op de oeverwallen. Verspreid zijn vele buurtschappen en dorpen en gehuchten liggen van oudsher op hogere plaatsen.

Conclusie

De betrokken gronden zijn volgens de plankaart van de structuurvisie gelegen binnen het Waardevol landschap Zuidelijke IJsselvallei. De bestemmingswijziging doet geen afbreuk aan de kernkwaliteiten van het waardevolle landschap en is in overeenstemming met de uitgangspunten van de structuurvisie.