direct naar inhoud van 3.3 Beleid gemeente Rheden
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

3.3 Beleid gemeente Rheden

3.3.1 Structuurvisie Rheden 'een droom om in te wonen'

Op 31 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Rheden de structuurvisie 'Een droom om in te wonen' vastgesteld. De structuurvisie geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 15 tot 20 jaar. Het belangrijkste doel is de leefbaarheid in de gemeente te behouden en te versterken, waarbij de bewoner centraal staat. De gemeente heeft hierbij gekozen voor een ruimtelijke ontwikkeling waarbij het aspect wonen centraal staat.

De gemeente wil met name inzetten op een aantrekkelijk woonklimaat. Hierbij is een versterking van de woonomgeving met natuur en landschap een uitgangspunt. Er is gekozen voor een goed voorzieningenniveau en een kwalitatief goede openbare ruimte.

Onderhavig plan voorziet in de wens naar een aantrekkelijk woonklimaat. Het doet geen afbreuk aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling waarbij het aspect wonen centraal staat. Daarbij is er sprake van het behouden van de agrarische functie door middel van het hobbymatig houden van paarden. De landbouw speelt een belangrijke rol binnen de gemeente en heeft de afgelopen jaren een teruggang gekend. Het draagt bij aan de versterking van de woonomgeving door middel van natuur en landschap.

Conclusie

Het hobbymatig hergebruiken van het agrarisch perceel met hobbyvee (paarden) met de beoogde inrichting draagt bij aan het behoud van de aanwezige beeldkwaliteit in de gemeente.

3.3.2 Landschapsontwikkelingsplan

De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben gezamenlijk een landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Het LOP bestaat uit vier delen:

 • 1. inventarisatie en analyse;
 • 2. scenario's en landschapsvisie;
 • 3. uitvoeringsprogramma;
 • 4. communicatieproces.

De landschapsvisie (deel 1 en 2) beschrijft hoe de gemeente(s) met het landschap om willen gaan. Het landschap waarin gewerkt, gewoond en gerecreƫerd wordt. De activiteiten in het landelijk gebied bepalen het uiterlijk van het landschap en die activiteiten wijzigen in de loop der tijd. De landschapsvisie is het resultaat van de inbreng van bewoners, gebruikers en professionals, rekening houdend met de vele bestaande beleidsplannen. Via het uitvoeringsprogramma (deel 3) zijn enkele projecten geselecteerd om in de periode 2008 - 2012 uit te voeren.

Conclusie

Het voorliggende initiatief ligt in dit LOP in deelgebied 'd, Spankeren Oost'. In het LOP wordt over dit gebied aangegeven dat het landschap kleinschalig ingericht is. Het dorp gaat hier nagenoeg onmerkbaar over in het landelijke gebied. Het karakter wordt niet gedomineerd door agrarisch gebruik maar door de verspreid staande gebouwen en bomenrijen en hagen. Geconcludeerd kan worden dat voorliggend bestemmingsplan past binnen de karakteristieken die genoemd worden in het LOP.

3.3.3 Woonvisie 2009 t/m 2013 'wonen met toekomst'

Vanuit gemeentelijk beleidsoogpunt is de door de gemeenteraad van Rheden op 26 mei 2009 vastgestelde woonvisie 'Wonen met toekomst' van belang. Hierin is een basis gelegd voor het woonbeleid in de periode 2009 t/m 2013. In de woonvisie streeft de gemeente naar een toekomstbestendige woningvoorraad. Hiervoor zijn opgaven geconstateerd, waarop de gemeente beleid ontwikkeld aan de hand van vier pijlers:

 • Het verbeteren van het functioneren van de lokale woningmarkt;
 • Het bieden van keuzemogelijkheden voor de woonconsument;
 • Het werken aan een leefbare en kwalitatief goede woning en woonomgeving;
 • Een actieve opstelling bij het uitvoeren van het woonbeleid.

In vergelijking met de voorgaande periode ligt de focus daarbij meer op kwaliteit en in het bijzonder op een kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. De speerpunten hierbij zijn:

 • werk maken van herstructurering;
 • woningaanpassing ten behoeve van senioren;
 • investeren in duurzaamheid;
 • particuliere woningverbetering.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling en herbestemming van de dienstwoning is in overeenstemming met de uitgangspunten van de woonvisie. Het biedt extra mogelijkheden voor de woonconsument en werkt aan een leefbare en kwalitatieve woonomgeving. Daarbij levert het een bijdrage in de kwaliteitsverbetering van de bestaande woningmarkt van de gemeente Rheden.

3.3.4 Beeldkwaliteitplan

De gemeente Rheden heeft op 27 januari 2009 het beeldkwaliteitsplan voor het landelijk gebied vastgesteld. Het plan is opgesteld als vervanging van de welstandscriteria voor het landelijk gebied in de huidige Welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan geeft aan welke kwaliteit van de bebouwing in samenhang met het landschap wordt nagestreefd. Op deze wijze geeft het beeldkwaliteitsplan het college handvatten om de aanvaardbaarheid van plannen in het landelijk gebied te beoordelen. Daarbij biedt het tevens de burger inzicht in de mogelijkheden bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Conclusie

Onderhavig plan kan voldoen aan de beeldkwaliteitscriteria die gelden voor het gebied ten oosten van de kern Spankeren. Bij de vergunningverlening voor het bouwen wordt hierop definitief getoetst.

3.3.5 Vigerend bestemmingsplan

De betrokken gronden liggen binnen het planologische regime van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied'. In het bestemmingsplan is beleid opgenomen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Het vigerende bestemmingsplan is op 27 januari 2009 door de gemeenteraad van Rheden vastgesteld en op 11 september 2009 grotendeels goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Uit raadpleging van de vigerende bestemmingsplankaart blijken de gronden momenteel zijn bestemd als 'Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarden'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG8-0002_0006.jpg"

Afbeelding 6 - Uitsnede van het vigerend bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' (rheden.nl).

De beoogde activiteit van het hobbymatig houden van paarden is niet mogelijk conform de vigerende bestemmingsplanregels. Het is overigens wel volgens het gemeentelijke beleid mogelijk maar er is goedkeuring onthouden aan een algemene regel in de voorschriften van het bestemmingsplan. Dit omdat de regel te algemeen was waardoor het ook mogelijk was om dergelijke paardenbakken in bijvoorbeeld de EHS-natuur en Natura2000 mogelijk te maken zonder dat vooraf voldoende duidelijk was welke consequenties het hierop had. Resultante daarvan is dat met een planherziening, zoals voorliggende, meegewerkt kan worden aan dergelijke initiatieven indien het past in de omgeving. In de betreffende planregels is voorts opgenomen dat het mogelijk is om bij bedrijfsbeƫindiging de agrarische bestemming van de dienstwoning te wijzigen in een woonbestemming. Daarbij is er tevens opgenomen dat het mogelijk is om 100% van de voormalige bedrijfsgebouwen af te breken en voor 50% terug te bouwen ten behoeve van de woonbestemming.

Conclusie

Op basis van de geldende voorschriften in het bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Wel past de ontwikkeling in het functieveranderingen beleid van de gemeente. De bedrijfswoning krijgt een woonbestemming en van de gebouwen die gesloopt worden zal maximaal 50% worden teruggebouwd. De paardenbak zal mogelijk gemaakt worden via een agrarische bestemming.