direct naar inhoud van 4.2 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

4.2 Bedrijven en milieuzonering

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan.

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit.

Voor het ruimtelijk beleid ten aanzien van het hobbymatig houden van paarden en de milieucontouren van de paardenbak wordt aangesloten bij het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied'. In dit bestemmingsplan is beleid opgenomen voor paardenbakken om voldoende rekening te houden met omwonenden. Volgens dit beleid zijn paardenbakken toegestaan bij burgerwoningen. De maximale afmeting van een paardenbak is 20 x 40 meter. De paardenbak dient geheel of gedeeltelijk binnen een afstand van 50 meter van de burgerwoning gerealiseerd te worden. Tevens dient er tenminste een afstand van 50 meter te zijn tussen de paardenbak en een woning van een derde. Dit plan voldoet daaraan.

Daarnaast moet worden bekeken of de beoogde ontwikkeling past in de omgeving. Levert de nieuwe functie een beperking op voor een functie in de omgeving en / of hindert de nieuwe functie een bestaande functie in de omgeving? In het geval van onderhavig plan gaat het om de herbestemming van de agrarische functie in de vorm van het hobbymatig houden van paarden inclusief een paardenbak en het bestemmen van de dienstwoning als burgerwoning. De omgeving levert geen beperkingen op voor de beoogde functies. In de omgeving zijn voorts geen bedrijven of andere functies gelegen die door deze (woon)functie met enkele paarden in hun huidige noch hun toekomstige functioneren worden gehinderd.

Conclusie

Dit plan is op het vlak van de milieuzonering uitvoerbaar.