direct naar inhoud van 4.4 Geluid
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

4.4 Geluid

De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh). De kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai.
In de Wet geluidhinder worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh):

  • woningen;
  • geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan categorale en academische ziekenhuizen en verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);
  • andere geluidsgevoelige gebouwen (onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn aangegeven in artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder (Bgh).

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurd aan de hand van vastgestelde zoneringen. Door deze zoneringen is er sprake van een sterke link met de Wro. Anders dan de naam van de Wet geluidhinder misschien doet vermoeden worden niet alle milieugerichte geluidsaspecten in de Wet geluidhinder geregeld. De belangrijkste onderdelen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn:

  • toestellen en geluidwerende voorzieningen;
  • industrielawaai;
  • wegverkeerslawaai;
  • spoorweglawaai;
  • geluidbelastingkaarten en actieplannen.

Conclusie

Onderhavig plan voorziet in de functie- en bestemmingwijziging van een agrarisch perceel. In de directe omgeving van het plangebied zijn een aantal wegen en een spoorweg gelegen die mogelijk geluidhinder kunnen veroorzaken. Onderdeel van het plan is de herbestemming van de bestaande dienstwoning tot een burgerwoning. Zowel een dienstwoning (van derden) als een woning zijn in het kader van de Wet geluidhinder een geluidgevoelige bestemming. Gezien vanuit de wet geluidhinder vindt er dan ook geen wijziging van gevoelige bestemmingen plaats. Uitgaande dat er in de huidige situatie sprake is van goede ruimtelijke ordening zal dit ook in de toekomstige situatie het geval zijn.