direct naar inhoud van 4.6 Bodem
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

4.6 Bodem

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. Indien sprake is van een functiewijziging zal er een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie.

In het kader van voorliggend plan zal de bestemming op de beoogde locatie aan de Dorpsweg worden gewijzigd. De functie in het plangebied blijft echter nagenoeg gelijk. De gronden waarop de voormalige agrarische bebouwing is gesitueerd zal de agrarische bestemming behouden en worden gebruikt ten dienste van het hobbymatig houden van paarden.

De bestaande dienstwoning blijft behouden en zal worden herbestemd tot burgerwoning. Het gebruik blijft derhalve gelijk.

Conclusies

Gelet op de aard van de functiewijziging kan worden gesteld dat een bodemonderzoek niet noodzakelijk is. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.