direct naar inhoud van 4.7 Ecologie
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

4.7 Ecologie

In het kader van de een goede ruimtelijke onderbouwing moet worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de (mogelijke) natuurwaarden. Daartoe wordt onderscheidt gemaakt naar:

  • 1. Gebiedsbescherming;
  • 2. soortenbescherming.

Ad 1: Gebiedsbescherming

Nederland heeft sinds 1998 een nieuwe natuurbeschermingswet, die zich alleen richt op de bescherming van gebieden. De verplichtingen die voortkomen uit Europese regelgeving ten aanzien van de bescherming van soorten zijn opgenomen in de Flora- en faunawet. Sinds 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet gewijzigd en zijn de bepalingen vanuit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, aangevuld met de vroegere Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten in de wet verwerkt. In de Natuurbeschermingswet zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd:

  • 3. Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);
  • 4. beschermde Natuurmonumenten;
  • 5. wetlands.

Naast deze drie gebieden is er de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur ((P)EHS) welke in het kader van de gebiedsbescherming van belang is. De (P)EHS is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

  • 1. Vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden;
  • 2. Verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;
  • 3. Verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit haalbaar is.

Tot slot worden via de Boswet gebieden beschermd. De Boswet heeft als doelstelling de instandhouding van het Nederlandse bos en andere houtopstanden. Op basis van deze wet zijn er regels voor het kappen of herplanten van bos buiten de bebouwde kom. Het kappen van bomen in een bestaand bos, houtwal of houtsingel buiten de bebouwde kom moet minimaal één maand van tevoren melden (kapmelding). De grond waarop deze bomen hebben gestaan moet u opnieuw beplanten. Dit doet u binnen drie jaar. Onder bepaalde omstandigheden is naast herplant ook compensatie toegestaan. Er is een ondergrens aanwezig bestaande uit een rijbeplanting van minimaal twintig bomen of 1.000 m2 bos. Dunnen, als vorm van onderhoud, gericht op de groei van de overblijvende houtopstand is niet meldingsplichtig,

Ad 2: Soortenbescherming

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van soorten die bescherming behoeven. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden.

Voor de soortenbescherming geldt dat deze voor elk plangebied geldt. In elk gebied zouden bijzondere soorten kunnen voorkomen dan wel elk plangebied kan geschikt zijn voor deze soorten. Voor iedereen in Nederland geldt altijd, dus ook los van het voorliggende boogde ruimtelijke project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menig soort geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.

In het kader van de soortenbescherming dient beoordeeld te worden wat via het ruimtelijke project wordt toegelaten in aanvulling op wat al mogelijk is. Zo is sloop van bebouwing of het verrichten van werken (maaien, kappen etc.) vaak ook al mogelijk zonder een ruimtelijk besluit in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee wordt voorliggend plan echter niet ontslagen van een integrale blik op het totale project: dus inclusief ingrepen die ook zonder het beoogde Wro-besluit mogelijke zijn.

Dit plan

Uit raadpleging van het natuurloket is gebleken dat er in de omgeving een aantal beschermde natuurwaarden aanwezig zijn. De ontwikkeling doet echter geen afbreuk aan deze waarden. Uit de resultaten van de natuurtoets, zie bijlage 1, volgt dat er geen nader onderzoek nodig is om de gevolgen van de ingreep voor de strikt beschermde soorten uit de Flora- en faunawet te kunnen bepalen. Dat geldt eveneens voor een afwijking in het kader van de flora- en faunawet. Wel gelden de voorwaarden met betrekking tot het broedseizoen van vogels en de zorgplicht.

De EHS is nabij gelegen, zie onderstaande afbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG8-0002_0008.png"

Afbeelding 6: Uitsnede Ecologische Hoofdstructuur (bron: Atlas Groen Gelderland)

Ondanks de ligging buiten de EHS is het van belang dat de ontwikkeling geen afbreuk mag doen aan de omliggende natuurwaarden. De ontwikkelingen vinden allemaal plaats op een bestaand agrarisch perceel. Door het slopen en terugbouwen is er geen sprake van een toevoeging van het aantal gebouwen. De woonbebouwing wordt gehandhaafd, maar de bedrijfsvoering wordt meer dan gehalveerd. Verwacht wordt dat de ontwikkeling geen afbreuk doet aan de omliggende natuurwaarden.

Uit raadpleging van de kaart van het Natuurloket blijkt dat de planlocatie nabij een vogel- en een habitatrichtlijn is gelegen. Daarbij zijn er in de omgeving verschillende natuurbeschermingsgebieden gelegen. Spankeren maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap Veluwe. Door de provincie Gelderland aangewezen als waardevol landschap. Verder ligt ten westen van Dieren en Spankeren het Natura 2000 gebied Veluwe. Een deel van het gebied is aangewezen als Nationaal Park Veluwezoom. De afstand tussen het plangebied en het Natura 2000 gebied bedraagt echter 2 à 3 kilometer. Aan de oostkant van het plangebied en spoorlijn ligt nog een Natura 2000 gebied, te weten Uiterwaarden IJssel. De afstand tot dit gebied bedraagt 300 meter. Gelet op de aard van dit plan en de afstanden tot deze gebieden is het niet aannemelijk dat door dit plan een negatief effect op die gebieden merkbaar zal zijn.