direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Procedure
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

Hoofdstuk 7 Procedure

Vooroverleg en inspraak

Het provinciale beleid omtrent de toepassing van de instrumenten die de provincie

heeft ingevolge de Wet ruimtelijke ordening geeft aan dat plannen van lokaal

belang niet voor overleg behoeven te worden aangeboden. Ook gezien de aard

van dit bestemmingsplan bestaat hiertoe geen aanleiding.

Aangezien het plan bestaat uit een bestemmingswijziging van beperkte omvang, is ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening alleen vooroverleg gepleegd met het Waterschap Veluwe.

Uit de reactie van het waterschap d.d. 2 december 2010 blijkt dat het waterschap geen opmerkingen heeft op onderhavig bestemmingsplan. De reactie is als bijlage 2bij deze toelichting opgenomen.

De gemeentelijke inspraakverordening schrijft geen inspraak voor. Gezien het

vorenstaande is geen aanleiding gevonden om onverplicht inspraak te geven.

De vooraankondiging is op 17 november 2010 geplaatst op de gemeentelijke pagina, de Rhedenaar, in een huis-aan-huis blad. De Rhedenaar wordt tevens geplaatst op de website van de gemeente.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met het ontwerpbesluit van 23 december 2010 tot en met 2 februari 2010 voor een ieder ter inzage gelegen. De tervisielegging is bekendgemaakt op de gemeentelijke pagina, de Rhedenaar, in een huis-aan-huis blad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.rheden.nl.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl konden ze worden ingezien en worden gedownload.

De verbeelding op papier lag tevens ter inzage in het gemeentehuis en in het

gemeentelijk informatiecentrum te Dieren.

Gedurende de termijn dat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn er geen zienswijzen ingediend.

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2011 het ebstemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.